English for garment technology and fashion design 4

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Steps making a completed garment,How can I fix my sewing machine,How to improve your note-taking skills,This a long sleeved shirt,How long are his sleeves?I would like to order in large quantity.The delivery will be in due.How has your note-taking skills been improved?

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Thông tin nhan đề:English for garment technology and fashion design 4
Nhà xuất bản:Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:132p.
Năm xuất bản:2020

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)