Fashion and Textile design with Photoshop and Illustrator: Professional Creative Practice

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Robert Hume

Nhà xuất bản: Bloomsbury Visual Arts.

Năm xuất bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Introduction to: Layers and Custum Brushes; New Ways of Drawing; Scanning Drawings for Editing and Recolouring; Vector Drawing and Brushes Applied as Strokes; Stripes and Weaves; Repeats and Colourways; Colour Theory in Practice; Fills, Texttures and Layers; Paths to Fashion; Simple Geometry in illustrator; Repeat Patterns in illustrator...

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Robert Hume
Thông tin nhan đề:Fashion and Textile design with Photoshop and Illustrator: Professional Creative Practice
Nhà xuất bản:Bloomsbury Visual Arts.
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:312p.
Năm xuất bản:2020

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)