English for Tourism and Hospitality

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Hans Mol

Nhà xuất bản: Garnet Publishing Ltd

Năm xuất bản: 2008

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

What is tourism? Hospitality research. Careers in tourism and hospitality; Tourism marketing; the business of events tourism; the business of fun; hospitality marketing; tourism and culture; managing people and money; External influences; information, strategy and change

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Hans Mol
Thông tin nhan đề:English for Tourism and Hospitality
Nhà xuất bản:Garnet Publishing Ltd
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:136p.
Năm xuất bản:2008

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)