Tiềm năng phát triển du lịch văn hóa tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: SV: Phạm Thị Điền, GVHD: Nguyễn Phương Thảo

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Cơ sở lý luận về du lịch văn hóa; tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch văn hóa tại thị xã Quảng Yên; định hướng và giải pháp phá triển du lịch văn hóa thị xã Quảng Yên.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:SV: Phạm Thị Điền, GVHD: Nguyễn Phương Thảo
Thông tin nhan đề:Tiềm năng phát triển du lịch văn hóa tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:84tr.
Năm xuất bản:2020

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)