Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Trần Đức Thanh, Phạm Hồng Long, Vũ Hương Lan

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách trình bày những vấn đề chung về nhập môn du lịch; các hợp phần của du lịch; tác động của du lịch; loại hình và sản phẩm du lịch; tương lai và triển vọng của du lịch.

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Trần Đức Thanh, Phạm Hồng Long, Vũ Hương Lan
Thông tin nhan đề:Nhập môn du lịch - Introduction to tourism
Nhà xuất bản:ĐH Quốc gia Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:447tr.
Năm xuất bản:2022

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)