Fuzzy logic with Engineering Applications

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Ross,Timothy J.

Nhà xuất bản: Wiley

Năm xuất bản: 2010

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

1tIntroduction to Classical Sets and Fuzzy Sets, Classical Relations and Fuzzy Relations, Properties of Membership Functions, Fuzzification, Logic and Fuzzy Systems, Development of Membership Functions, Automated Methods for Fuzzy Systems, Fuzzy Systems Simulation, Decision Making with Fuzzy Information, Fuzzy Classification, Fuzzy Pattern Recognition, Fuzzy Arithmetic and the Extension Principle Fuzzy Control Systems, Miscellaneous Topics, Monotone Measures: Belief, Plausibility, Probability.

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Ross,Timothy J.
Thông tin nhan đề:Fuzzy logic with Engineering Applications
Nhà xuất bản:Wiley
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:585p.
Năm xuất bản:2010

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)