Giải tích các hàm nhiều biến: Những nguyên lý cơ bản và tính toán thực hành

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Đinh Thế Lục, Phạm Huy Điển, Tạ Duy Phượng

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2008

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tài liệu trình bày các nội dung cơ bản về: Không gian Rn & không gian Metric. Hàm nhiều biến: Hàm số và phép tính vi phân; công thức Taylor; ứng dụng của đạo hàm. Hàm Vectơ: Hệ số tạo độ trong R2 và R3; hàm vectơ một biến; hàm vectơ nhiều biến; hàm phức sơ cấp. Tích phân bội: Tích phân Riemann trên hộp đóng trong Rn; sự tồn tại tích phân, tích phân trên tập bất kỳ; tích phân lập; phép đổi biến trong tích phân bội. Tích phân phụ thuộc tham số: Tích phân phụ thuộc tham số; tích phân suy rộng phụ thuộc tham số; một số tích phân đặc biệt. Chuỗi Fourier và tích phân Fourier.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Đinh Thế Lục, Phạm Huy Điển, Tạ Duy Phượng
Thông tin nhan đề:Giải tích các hàm nhiều biến: Những nguyên lý cơ bản và tính toán thực hành
Nhà xuất bản:Đại học Quốc gia Hà Nội
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:352tr.
Năm xuất bản:2008

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)