Bài giảng xử lý tín hiệu số

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tín hiệu rời rạc và hệ thống rời rạc; biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền Z; biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trên miền tần số rời rạc; bộ lọc số

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Nhiều tác giả
Thông tin nhan đề:Bài giảng xử lý tín hiệu số
Nhà xuất bản:Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:69tr.
Năm xuất bản:2007

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)