Smart clothing technology and applications

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Cbo, Gilsoo

Nhà xuất bản: CRC Press

Năm xuất bản: 2010

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Review and reappraisal of smart clothing; designing technology for smart clothing; standardization for smart clothing technology; electro - textile interfaces; integration of plastic optical fiber in to textile structures; hardware and software architectures for electronic textiles; methods of evaluation for wearable computing; fundamentals of and requirements for solar cells and photovoltaic textiles.

Ngôn ngữ:EN
Tác giả:Cbo, Gilsoo
Thông tin nhan đề:Smart clothing technology and applications
Nhà xuất bản:CRC Press
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:275tr.
Năm xuất bản:2010

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)