Giáo trình Tiếng Anh = Let's study English

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Đỗ Tuấn Minh (Ch.b), Phạm Thu Hà, Nguyễn Lê Hường

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2005

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Greetings and introduction; asking about personal information; things around us; a nice flat; likes and dislikes; what's in TV tonight?; eating out; showing the way; go shopping; what's the matter with you?; my hometown; what's the weather like today? travelling; hollidays and festivals; future jobs; British wedding.

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Đỗ Tuấn Minh (Ch.b), Phạm Thu Hà, Nguyễn Lê Hường
Thông tin nhan đề:Giáo trình Tiếng Anh = Let's study English
Nhà xuất bản:Giáo dục
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:236tr.
Năm xuất bản:2005

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)