Giáo trình kế toán và lập báo cao thuế Phạm Thị Hồng Diệp (cb)  

Giáo trình kế toán và lập báo cao thuế

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Phạm Thị Hồng Diệp (cb)

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2015

Tóm tắt nội dung

Tổng quan về thuế và kế toán thuế; Kế toán thuế thu nhập cá nhân; Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp; Kế toán thuế giá trị gia tăng; Kế toán thuế xuất nhập khẩu; Kế toán thuế thu nhập đặc biệt; Kế toán các loại thuế khác

Mã ngôn ngữ:vie
Tác giả:Phạm Thị Hồng Diệp (cb)
Thông tin nhan đề:Giáo trình kế toán và lập báo cao thuế
Xuẩt bản,phát hành:H. Thống kê 2015
Mô tả vật lý:244tr.
Từ khóa:Báo cáo thuế. Giáo trình. Kế toán thuế
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA