Giáo trình kế toán công ty TS. Trương Thanh Hằng (cb)  

Giáo trình kế toán công ty

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: TS. Trương Thanh Hằng (cb)

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2015

Tóm tắt nội dung

Tổng quan về các loại hình công ty và kế toán công ty; Kế toán quá tình thành lập công ty; Kế toán biến động vốn góp trong các công ty; Kế toán phân phối lợi nhuận trong các công ty; Kế toán giải thể, phá sản và tổ chức tại công ty

Mã ngôn ngữ:vie
Tác giả:TS. Trương Thanh Hằng (cb)
Thông tin nhan đề:Giáo trình kế toán công ty
Xuẩt bản,phát hành:H. Thống kê 2015
Mô tả vật lý:198tr.
Từ khóa:Giáo trình. Kế toán công ty
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA