Giáo trình kế toán trong doanh nghiệp Thương mại, dịch vụ Đặng Ngọc Hùng (ch.b)  

Giáo trình kế toán trong doanh nghiệp Thương mại, dịch vụ

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Đặng Ngọc Hùng (ch.b)

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2021

Tóm tắt nội dung

Tổng quan về kế toán trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ. Kế toán hoạt động mua - bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại; Kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ; Kế toán kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ.

Tác giả:Đặng Ngọc Hùng (ch.b) Đào Thu Hà Nguyễn Thị Kim Hướng Nguyễn Thị Xuân Hồng (ch.b) Trương Thanh Hằng
Thông tin nhan đề:Giáo trình kế toán trong doanh nghiệp Thương mại, dịch vụ
Xuẩt bản,phát hành:H. Thống kê 2021
Mô tả vật lý:219tr.
Từ khóa:Doanh nghiệp thương mại. Giáo trình. Kế toán
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA