Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo ngành NNTQ tại trường đại học Công nghiệp Hà Nội giai đoạn 2017 - 2021 và đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2023 - 2027

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Đinh Bích Thảo (c.n)

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiêp Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Đề tài giới thiệu tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết: tổng quan tài liệu; cơ sở lý thuyết; mô hình nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu: thiết kế thang đo sơ bộ - nghiên cứu định tính thông qua phương pháp thảo luận nhóm; đánh giá độ tin cậy của thang đo sơ bộ - nghiên cứu định lượng sơ bộ; thiết kế thang đo chính thúc - nghiên cứu định lượng chính thức. Kết quả nghiên cứu và thảo luận: thống kê mô tả mẫu nghiên cứu và mức độ hài lòng của SV; đánh giá độ tin cậy cảu thang đo, phân tích EFA, tương quan và hồi quy.. Kết luận và kiến nghị: kết luận; kiến nghị để nâng cao chất lượng CTĐT ngành NNTQ trong giai đoạn 2023 - 2027; hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo.

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Đinh Bích Thảo (c.n)
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo ngành NNTQ tại trường đại học Công nghiệp Hà Nội giai đoạn 2017 - 2021 và đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2023 - 2027
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiêp Hà Nội
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:94tr.
Năm xuất bản:2022

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)