Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lợi nhuận tại các Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Lã Ngọc Thắng

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết về chất lượng lợi nhuận và các nhân tố ảnh hưởng; phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu; kết luận và kiến nghị

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Lã Ngọc Thắng
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lợi nhuận tại các Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:81tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)