Xây dựng mô hình đào tạo trực tuyến thời gian thực trên cơ sở tích hợp công nghệ nguồn mở OPEN EDX, VR/AR, AI, điện toán đám mây sử dụng mạng 5G

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Hà Mạnh Đào (ch.b)

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiêp Hà Nội

Năm xuất bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nội dung trình bày tổng quan về OPEN EDX và một số công nghệ nền tảng để xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến thời gian thực. Xây dựng hệ thống RIOTS trên nền tảng XBLOCK của OPEN EDX. Cài đặt, thử nghiệm và đánh giá hệ thống RIOTS.

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Hà Mạnh Đào (ch.b)
Thông tin nhan đề:Xây dựng mô hình đào tạo trực tuyến thời gian thực trên cơ sở tích hợp công nghệ nguồn mở OPEN EDX, VR/AR, AI, điện toán đám mây sử dụng mạng 5G
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiêp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:159tr.
Năm xuất bản:2020

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)