Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc học chuyên ngành bằng tiếng anh của sinh viên tại trường đại học Công nghiệp Hà Nội

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Lê Đức Hạnh (c.n)

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Đề tài trình bày tổng quan cơ sở lý thuyết: cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu; cơ sở lý thuyết về phương pháp đánh giá, kiểm tra vấn đề nghiên cứu, kết quả, sản phẩm của vấn đề nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu: bối cảnh nghiên cứu; khách thể tham gia nghiên cứu; công cụ nghiên cứu; quá trình thu thập dữ liệu; phân tích dữ liệu. Kết quả nghiên cứu: kết quả khảo sát SV; kết quả phỏng vấn bán cấu trúc với GV chuyên ngành; ý kiến đề xuất cảu GV nhằm tăng tính hiệu quả của các khóa EMI. Đề xuất giải pháp: đối với các cấp quản lý Nhà trường; đối với GV; đối với SV. Kết luận và đề xuất

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Lê Đức Hạnh (c.n)
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc học chuyên ngành bằng tiếng anh của sinh viên tại trường đại học Công nghiệp Hà Nội
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:84tr.
Năm xuất bản:2022

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)