Tác động của quản trị doanh nghiệp đến tính trung thực của thông tin trên báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Phạm Thu Huyền (c.n)

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Đề tài giới thiệu tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý thuyết: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài; cơ sở lý luận về quản trị doanh nghiệp; cơ sở lý luận về tính trung thực của thông tin trên Báo cáo tài chính. Mô hình và phương pháp nghiên cứu : Các mô hình lý thuyết; xây dựng mô hình nghiên cứu và đo lường biến trong mô hình; xây dựng các giả thuyết nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu: Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu; phân tích thực trạng tính trung thực cảu thông tin trên BCTC của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán VIệt Nam; phân tích động tác của quản trị DN đến tính trung thực của thông tin trên BCTC của các doanh nghiệp niêm yết ở VIệt Nam; so sánh tác dộng của quản trị DN đến tính trung thực cảu thông tin trên BCTC của các DN niêm yết ở VIệt Nam theo từng nhóm ngành. Thảo luận kết quả và khuyến nghị: Thảo luận kết quả nghiên cứu; một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện đặc điểm quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao tính trung thực của thông tin trên BCTC.

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Phạm Thu Huyền (c.n)
Thông tin nhan đề:Tác động của quản trị doanh nghiệp đến tính trung thực của thông tin trên báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:77tr.
Năm xuất bản:2022

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)