Cognitive Linguistics

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Vyvyan Evans, Melanie Green

Nhà xuất bản: Edinburgh university press

Năm xuất bản: 2006

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Contents: Overview of the Cognitive Linguistics Enterprise: what Does It Mean to Know a Language?, the Nature of Cognitive Linguistics: assumptions and Commitments, universals and Variation in Language, Thought, and Experience, language in Use: Knowledge of Language, Language Change, and Language Acquisition; cognitive Semantics: what Is Cognitive Semantics, embodiment and Conceptual Structure, the Encyclopaedic View of Meaning, categorisation and Idealised Cognitive Models, metaphor and Metonymy, word Meaning and Radial Categories, meaning Construction and Mental Spaces, conceptual Blending, cognitive Semantics in Context; cognitive Approaches to Grammar: what Is a Cognitive Approach to Grammar, the Conceptual Basis of Grammar, cognitive Grammar: Word Classes,cognitive Grammar: Constructions, cognitive Grammar: Tense, Aspect, Mood, and Voice, motivating a Construction Grammar, the Architecture of Construction Grammars, grammaticalisation, cognitive Approaches to Grammar in Context; conclusion: assessing the Cognitive Linguistics Enterprise

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Vyvyan Evans, Melanie Green
Thông tin nhan đề:Cognitive Linguistics
Nhà xuất bản:Edinburgh university press
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:830p.
Năm xuất bản:2006

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)