Adaptive Filtering Primer with MATLAB

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Poularikas, Alexander D., Ramadan, Zayed M.

Nhà xuất bản: CRC Press.

Năm xuất bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Introduction to: Discrete-time signal processing; Random variables, sequences and stochastic processes; Wiener filters; Eigenvalue of Rx-properties of the error surface; Newton and steepest-descent method; The least mean-square (LMS) algorithm; Variations of LMS algorithms; Least squares and recursive least-squares signal processing

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Poularikas, Alexander D., Ramadan, Zayed M.
Thông tin nhan đề:Adaptive Filtering Primer with MATLAB
Nhà xuất bản:CRC Press.
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:223p.
Năm xuất bản:2017

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)