Fundamentals of Noise and Vibration Analysis for Engineers

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Norton, Michael

Nhà xuất bản: Cambride University Press.

Năm xuất bản: 2007

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Introduction: Mechanical vibrations: a review of some fundamentals; Sound waves: a review of some fundamentals; Interactions between sound waves and solid structures; Noise and vibration measurement and control procedures; The analysis of noise and vibration signals; Statistical energy analysis of noise and vibration; Pipe flow noise and vibration: a case study; Noise and vibration as a diagnostic tool.

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Norton, Michael
Thông tin nhan đề:Fundamentals of Noise and Vibration Analysis for Engineers
Nhà xuất bản:Cambride University Press.
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:631p.
Năm xuất bản:2007

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)