The Strategy Planning Process: Analyses, Options, Projects

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Grunig, Rudolf, Kuhn, Richard

Nhà xuất bản: Springer.

Năm xuất bản: 2018

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Idea of Strategic Planning; Strategic Documents and the Strategy Planning Process; Initializing Strategic Planning; Strategic Analysis at the Corporate Level; Developing the Corporate Strategy; Strategic Analysis at the Business Level; Developing the Business Strategies; Finalizing Strategic Planning

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Grunig, Rudolf, Kuhn, Richard
Thông tin nhan đề:The Strategy Planning Process: Analyses, Options, Projects
Nhà xuất bản:Springer.
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:265p.
Năm xuất bản:2018

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)