Natural Gas Processing : Technology and Engineering Design

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Alireza Bahadori, Ph.D

Nhà xuất bản: Gulf Professional Publishing is an imprint of Elsevier

Năm xuất bản: 2014

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Overview of Natural Gas Resources; Natural Gas Properties; Single-phase and Multiphase Flow in Natural Gas Production Systems; Gas–Liquid Separators; Gas Compressors; Blow-Down and Flare Systems; Safety Relive Valves Design; Sizing of Valve and Control Valve; Natural Gas Dehydration; Natural Gas Sweetening; Sulfur Recovery; Liquefied Petroleum Gas (LPG) Recovery; Liquefied Natural Gas (LNG); Basic Engineering Design for Natural Gas Processing Projects;

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Alireza Bahadori, Ph.D
Thông tin nhan đề:Natural Gas Processing : Technology and Engineering Design
Nhà xuất bản:Gulf Professional Publishing is an imprint of Elsevier
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:872p
Năm xuất bản:2014

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)