Giáo trình Kế toán tài chính (Phần 1&2) Trương Thanh Hằng  

Giáo trình Kế toán tài chính (Phần 1&2)

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Trương Thanh Hằng

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2020

Tóm tắt nội dung

Giáo trình trình bày tổng quan chung về kế toán tài chính, kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, kế toán tài sản cố định, kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.

Tác giả:Trương Thanh Hằng Bùi Thị Kim Nhiên Đào thị Nhung Trần Thị Hằng
Thông tin nhan đề:Giáo trình Kế toán tài chính (Phần 1&2)
Xuẩt bản,phát hành:H. Thống kê 2020
Mô tả vật lý:452tr.
Từ khóa:Giáo trình. Kế toán nguyên vật liệu. Kế toán tài chính
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA