Ảnh hưởng của cấu trúc tài chính, rủi ro tài chính tới hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt Dung

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2023

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Xác định và lượng hóa mức độ ảnh hưởng của cấu trúc tài chính tới hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết. Xác định vai trò của rủi ro tài chính trong mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết. Từ đó, đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết.

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Nguyễn Thị Nguyệt Dung
Thông tin nhan đề:Ảnh hưởng của cấu trúc tài chính, rủi ro tài chính tới hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:98tr.
Năm xuất bản:2023

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)