Nghiên cứu xây dựng quy trình điều chế son dưỡng môi thảo dược chứa sắc tố betacyanin từ vỏ quả Thanh long

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Nguyễn Thị Hương (c.n)

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Đề tài trình bày tổng quan: tổng quan về phẩm màu tự nhiên; đặc điểm hình thái, sinh thái của cây thanh long ruột đỏ; tổng quan về hợp chất betacyanin trong thanh long ruột đỏ; tổng quan về đối tượng môi; tổng quan về son dưỡng môi. Thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu: nguyên liệu, hóa chất và thiết bị; phương pháp nghiên cứu. Kết quả và thảo luận: khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất chiết chất màu betacyanin; quy trình tách chiết chất màu betacyanin; khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố đến độ bền chất màu betacyanin; quy trình bảo quản chất màu betacyanin; khảo sát các yếu tố điều chế son dưỡng; quy trình chế tạo son môi quy mô 6 thỏi/mẻ; khử nghiệm các chỉ tiêu dành cho son theo tiêu chuẩn Bộ Y tế. Kết luận và kiến nghị.

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Nguyễn Thị Hương (c.n)
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu xây dựng quy trình điều chế son dưỡng môi thảo dược chứa sắc tố betacyanin từ vỏ quả Thanh long
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:75tr.
Năm xuất bản:2022

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)