Chế tạo vật liệu Fe2O3, MnO2 mang trên SiO2 (Fe2O3,MnO2/SiO2) nhằm ứng dụng phân hủy thuốc nhuộm bằng kỹ thuật oxy hóa kiểu Fenton -H2O2

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hà (c.n)

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Đề tài giới thiệu tổng quan: giới thiệu về thuốc nhuộm vải, sự ô nhiễm của nước thải dệt nhuộm và phương thức xử lý; giới thiệu về xúc tác cho quá trình Fenton hóa; các phương pháp tổng hợp vật liệu; tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước; một số kết luận rút ra từ tổng quan. Thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu: hóa chất và dụng cụ, thiết bị; các phương pháp thực nghiệm tổng hợp vật liệu; các phương pháp xác định tính chất đặc trưng của vật liệu và thửu nghiệm hoạt tính của vật liệu. Kết quả và thảo luận: kết quả đặc trưng tính chất của vật liệu Fe,Mn/SiO2; kết quả thử nghiệm hoạt tính trong phân hủy thuốc nhuộm Blue 19; qui trình tổng hợp xúc tác Fe,Mn/SiO2. qui mô phỏng thí nghiệm; qui trình xử lý thuốc nhuộm Reactive Blue 19, qui mô phỏng thí nghiệm.

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Nguyễn Mạnh Hà (c.n)
Thông tin nhan đề:Chế tạo vật liệu Fe2O3, MnO2 mang trên SiO2 (Fe2O3,MnO2/SiO2) nhằm ứng dụng phân hủy thuốc nhuộm bằng kỹ thuật oxy hóa kiểu Fenton -H2O2
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:64tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)