C++ Primer

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Lippman, Stanley B., Moo, Barbara E., Josée Lajoie

Nhà xuất bản: Addison-Wesley

Năm xuất bản: 2013

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Content about: Getting started. The basics: Variables and basic types, strings, vectors, and arrays, expressions, statements, functions, classes. The C++ Library: the IO library, sequential containers, generic algorithms, associative containers, dynamic memory. Tools for class authors: copy control, overloaded operations and conversions, object-oriented programming, templates and generic programming. Advanced topics: specialized library facilities, tools for large programs, specialized tools and techniques.

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Lippman, Stanley B., Moo, Barbara E., Josée Lajoie
Thông tin nhan đề:C++ Primer
Nhà xuất bản:Addison-Wesley
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:938p.
Năm xuất bản:2013

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)