An Introduction to Statistical Methods & Data Analysis

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Micheal Longnecker, Lyman Ott, R.

Nhà xuất bản: Cengage Learning.

Năm xuất bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Introduction: Statistics and the Scientific Method; Using Surveys and Experimental Studies to Gather Data; Data Description; Probability and Probability Distributions; Inferences About Population Central Value; Inferences Comparing Two Population Central Values; Inferences About Population Variances; Inferences About More than two Population Central Values; Multiple Comparisons; Categorical Data; Linear Regression and Correlation; Multiple Regression and General Linear Model; Further Regression Topics; Analysis of Variance for Completely Randomized Design; Annalysis of Variance for Blocked Design; The Analysis of Covariance; Analysis of Variance for Some Fixed, Random and Mixed-Effects Models; Split-Plot, Repeated Measures and Crossover Design; Analysis of Variance for Some Unbalanced Designs

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Micheal Longnecker, Lyman Ott, R.
Thông tin nhan đề:An Introduction to Statistical Methods & Data Analysis
Nhà xuất bản:Cengage Learning.
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:1174p.
Năm xuất bản:2020

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)