Building Automation: Communication Systems with EIB/KNX,LON and BACnet

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Hermann Merz, Thomas Hansemann, Christof Hiibner

Nhà xuất bản: Springer.

Năm xuất bản: 2018

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Introduction to Buiding Automation; The Basics of Industrial Communication Technology; Konnex; Buiding Automation with LonWorks; BACnet

Ngôn ngữ:Ebook
Tác giả:Hermann Merz, Thomas Hansemann, Christof Hiibner
Thông tin nhan đề:Building Automation: Communication Systems with EIB/KNX,LON and BACnet
Nhà xuất bản:Springer.
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:308p.
Năm xuất bản:2018

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)