Giáo trình Công nghệ vi sinh vật xử lý chất thải

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Lê Gia Huy

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản: 2010

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Cơ sở sinh học xử lý chất thải, nước thải: cơ sở sinh học kiểm soát chất thải, nước thái, cơ sở sinh học- sinh thái học trong xử lý chất thải bảo vệ môi trường, vi sinh vật phân hủy các chất trong tự nhiên, đặc trưng của chất thải; Công nghệ vi sinh vật xử lý nước thải: nước thải, phân loại nước thải và đặc tính của nước thải, xử lý nước thải bằng công nghệ vi sinh, tính toán công nghệ và mô hình hóa quá trình xử lý nước thải, một số mô hình xử lý nước thải công nghiệp điển hình; Công nghệ vi sinh vật xử lý rác thải: chất thải rắn và phân loại chất thải, vi sinh vật chịu nhiệt và các yếu tố ảnh hưởng đến phân hủy rác thải, xử lý rác thải bằng công nghệ vi sinh vật, xử lý chất thải bằng phương pháp chôn lấp, xử lý chất thải bằng ủ hiếu khí

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Lê Gia Huy
Thông tin nhan đề:Giáo trình Công nghệ vi sinh vật xử lý chất thải
Nhà xuất bản:Giáo dục Việt Nam
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:291tr.
Năm xuất bản:2010

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)