Business driven technology / Paige Baltzan Baltzan, Paige  

Business driven technology / Paige Baltzan

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Baltzan, Paige

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản: 0

Mã ngôn ngữ:vie
Chỉ số phân loại:658.4038
Tác giả:Baltzan, Paige
Thông tin nhan đề:Business driven technology / Paige Baltzan
Xuẩt bản,phát hành:New York : McGraw-Hill, 2012
Mô tả vật lý:498tr.
Từ khóa:Công nghệ thông tin. Đổi mới công nghệ. Hệ thống thông tin. Quản lí
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA