Overload! : How too much information is hazardous to your organization / Jonathan B. Spira Spira, Jonathan B  

Overload! : How too much information is hazardous to your organization / Jonathan B. Spira

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Spira, Jonathan B

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản: 0

Chỉ số phân loại:658.4038
Tác giả:Spira, Jonathan B
Thông tin nhan đề:Overload! : How too much information is hazardous to your organization / Jonathan B. Spira
Xuẩt bản,phát hành:Hoboken : John Wiley & Sons, 2011
Mô tả vật lý:251tr.
Từ khóa:Công nghệ thông tin. Giao tiếp. Kinh doanh. Quản lí kiến thức
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA