Big data @ work: Dispelling the Myths, Uncovering the Opportunities/Thomas H.Davenport Davenport, Thomas H.  

Big data @ work: Dispelling the Myths, Uncovering the Opportunities/Thomas H.Davenport

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Davenport, Thomas H.

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản: 0

Tóm tắt nội dung

Why Big Data is Important to you and your Organization; how big data witll change your job, your company and your industry; developing a Big Data Strategy; The Human side of big data; technology for big Data; what you can learn from Start-Up anf Online firms; what you can learn from Large companies: Big Data and Analytics 3.0

Chỉ số phân loại:658.4038
Tác giả:Davenport, Thomas H
Thông tin nhan đề:Big data @ work: Dispelling the Myths, Uncovering the Opportunities/Thomas H.Davenport
Xuẩt bản,phát hành:Boston : Harvard Business Review Press, 2014
Mô tả vật lý:228 p.: fig., tab., 24 cm
Từ khóa:Kế hoạch chiến lược. Kinh doanh. Quản lí tri thức. Quản trị dữ liệu
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA