Giáo dục sinh viên ngành Du lịch ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo hướng phát triển toàn diện

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Phùng Danh Cường (ch.n)

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Đề tài trình bày cơ sở lý luận giáo dục sinh viên ngành Du lịch theo hướng phát triển toàn diện: khái lược các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài; một số khái niệm cơ bản của quá trình giáo dục sinh viên ngành Du lịch theo hướng phát triển toàn diện; cấu trúc quá trình giáo dục sinh viên ngành du lịch theo hướng phát triển toàn diện; tầm quan trọng của giáo dục sinh viên ngành Du lịch theo hướng phát triển toàn diện; những yếu tố tác động đến giáo dục sinh viên ngành Du lịch theo hướng phát triển toàn diện; thực trạng giáo dục sinh viên ngành Du lịch theo hướng phát triển toàn diện ở trường đại học Công nghiệp Hà Nội: khái lược ngành Du lịch ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội: khảo sát việc giáo dục sinh viên ngành Du lịch theo hướng phát triển toàn diện ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; đánh giá chung của thực trạng giáo dục sinh viên ngành Du lịch theo hướng phát triển toàn diện ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục sinh viên ngành Du lịch theo hướng phát triển toàn diện ở trường đại học Công nghiệp Hà Nội: một số yêu cầu nâng cao hiệu quả giáo dục sinh viên ngành Du lịch theo hướng phát triển toàn diện ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Xây dựng bộ tiêu chuẩn giáo dục sinh viên ngành Du lịch theo hướng phát triển toàn diện ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục sinh viên ngành Du lịch theo hướng phát triển toàn diện ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Kết luận và khuyến nghị.

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Phùng Danh Cường (ch.n)
Thông tin nhan đề:Giáo dục sinh viên ngành Du lịch ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo hướng phát triển toàn diện
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:93tr.
Năm xuất bản:2022

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)