Ứng dụng mô hình học hợp tác của Spencer Kagan trong giảng dạy các học phần tiếng anh chuyên ngành cho sinh viên chuyên ngữ tại trường đại học Công nghiệp Hà Nội

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Nguyễn Thị Hương (c.n)

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2022

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Đề tài giới thiệu tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý thuyết: khái niệm học hợp tác (HHT); những nguyên tắc trong HHT; Những lợi ích khi học tập theo HHT; một số mô hình HHT của các tác giả khác; các nghiê cứu trong và ngoài nước; kết luận chương. Phương pháp nghiên cứu: bối cảnh nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; tham thể nghiên cứu; công cụ nghiên cứu; quy trình nghiên cứu; phân tích dữ liệu; kết luận chương. Kết quả nghiên cứu và bàn luận: kết quả nghiên cứu về áp dụng mô hình Teambuilding ccuar Kagan; kết quả nghiên cứu về hiệu quả của việc áp dụng mô hình Teambuilding của Kagan; thảo luận kết quả nghiên cứu; kết luận chương.

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Nguyễn Thị Hương (c.n)
Thông tin nhan đề:Ứng dụng mô hình học hợp tác của Spencer Kagan trong giảng dạy các học phần tiếng anh chuyên ngành cho sinh viên chuyên ngữ tại trường đại học Công nghiệp Hà Nội
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:60tr.
Năm xuất bản:2022

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)