Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Nhật Phạm (ch.b)

Nhà xuất bản: Thanh Niên

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách trình bày các bài tập luyện dịch: Bài tập luyện dịch Trung Việt - Việt Trung củng cổ cấu trúc cố đình & ngữ pháp; bài tập dịch nâng cao kỹ năng dịch và tăng cường cấu trúc dịch nâng cao. Đáp án tham khảo: Đáp án bài tập dịch Trung Việt - Việt Trung củng cố cấu trúc cố định và ngữ pháp; đáp án bài tập dịch nâng cao kỹ năng dịch và tăng cường cấu trúc dịch nâng cao.

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Nhật Phạm (ch.b)
Thông tin nhan đề:Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
Nhà xuất bản:Thanh Niên
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:335tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)