Modelling in Mechanical Engineering and Mechatronics

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Nikolay Avgoustinov

Nhà xuất bản: Spinger

Năm xuất bản: 2007

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Nikolay Avgoustinov
Thông tin nhan đề:Modelling in Mechanical Engineering and Mechatronics
Nhà xuất bản:Spinger
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:217tr.
Năm xuất bản:2007

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)