American Way: A Cultural Guide to the United States

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Gary Althen, Janet Bennett

Nhà xuất bản: Pearson

Năm xuất bản: 2011

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

American Values Assumptions; The communicative Style of Americans; Ways of Reasoning; Differences in Customs; Politics; Family Life; Education: Religion; The Media; Social Relationships; Racial and Ethinic Diversity; Male - Female Relationships; Sports and Recreation; Driving; Shopping; Personal Hygiene

Ngôn ngữ:Intercultural Press
Tác giả:Gary Althen, Janet Bennett
Thông tin nhan đề:American Way: A Cultural Guide to the United States
Nhà xuất bản:Pearson
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:310p.
Năm xuất bản:2011

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)