An introduction to sociolinguistics (4th edition)

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Holmes, J.

Nhà xuất bản: Routledge

Năm xuất bản: 2013

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Multilingual Speech Communities; Language Variation: Focus on Users; Language Variation: Focus on Uses

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Holmes, J.
Thông tin nhan đề:An introduction to sociolinguistics (4th edition)
Nhà xuất bản:Routledge
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:510p.
Năm xuất bản:2013

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)