Information Technology: Book 1

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Virginia Evans, Jenny Dooley, Stanley Wright

Nhà xuất bản: Express Publishing

Năm xuất bản: 2011

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Information technology; introduction to computing systemts; inside the computer; computinng divices; networking; the use inteface; word processing; email; web browsing; images and graphic design; databases vs. spreadsheets; web design vs. development; desktop publishing; videoconferencing; E - commerce.

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Virginia Evans, Jenny Dooley, Stanley Wright
Thông tin nhan đề:Information Technology: Book 1
Nhà xuất bản:Express Publishing
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:123p.
Năm xuất bản:2011

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)