Implementing and Developing Cloud Computing Applications

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: David E.Y. Sarna

Nhà xuất bản: CRC Press

Năm xuất bản: 2010

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:En
Tác giả:David E.Y. Sarna
Thông tin nhan đề:Implementing and Developing Cloud Computing Applications
Nhà xuất bản:CRC Press
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:316tr.
Năm xuất bản:2010

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)