Principles of Hydraulic System Design

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Peter Chapple

Nhà xuất bản: Conmoor Publishing Company

Năm xuất bản: 2003

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

HydrAuLic Power trAnsmission And its controL; HydrostAtic PumPs And motors; HydrAuLic cyLinders; Pressure controL VALVes; fLow controL VALVes; AnciLLAry equiPment; circuit design; fLow Processes in HydrAuLic systems; oPerAting efficiencies of PumPs And motors; controL system design; PerformAnce AnALysis; systems managements

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Peter Chapple
Thông tin nhan đề:Principles of Hydraulic System Design
Nhà xuất bản:Conmoor Publishing Company
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:287p
Năm xuất bản:2003

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)