Collins Work on your grammar - Advanced C1

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Khoa Ngoại Ngữ

Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2013

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Adjectives (1); adjectives (2); adjectives (3); adjectives and adverb; possessive adjective; relative clauses; condítionals; ưays of using as and though; using it as an object in sentences; using comparative structures for cause and effect; using -ing clauses after certain verbs;

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Khoa Ngoại Ngữ
Thông tin nhan đề:Collins Work on your grammar - Advanced C1
Nhà xuất bản:Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:127tr.
Năm xuất bản:2013

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)