Advances in filament yarn spinning of textiles and polymers

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Dong Zhang

Nhà xuất bản: Woodhead Publishing

Năm xuất bản: 2014

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

General issues: Synthetic polymer fibers and their processing requirements; understanding the behavior of synthetic polymer fibers during spinning. Spinning techniques: Melt spinning of synthetic polymeric filaments; gel spinning of synthetic polymer fibers; integrated composite spinning (ICS); wet spinning of synthetic polymer fibers; dry spinning of synthetic polymer fibers

Ngôn ngữ:EN
Tác giả:Dong Zhang
Thông tin nhan đề:Advances in filament yarn spinning of textiles and polymers
Nhà xuất bản:Woodhead Publishing
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:210tr.
Năm xuất bản:2014

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)