Những mẩu chuyện Lịch sử Thế giới. Tập 2

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Đặng Đức An (ch.b), Đặng Thanh Tịnh, Đặng Thanh Toán, Lại Bích Ngọc

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản: 2012

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tài liệu trình bày nội dung về: Cách mạng Tư sản Anh; chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ; Đại ccahs mạng tư sản Pháp; đế chế thứ nhất ở Pháp; đế chế thứ hai ở Pháp; cuộc thống nhất Đức; cuộc thống nhất Italia; nước Nga Sa Hoàng; nước Nhật thời Minh Trị; sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học; công xã Pari; phong trào đấu tranh chống phong kiến và thực dân xâm lược ở Châu Á, Châu Phi và Mĩ Latinh thời cận đại

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Đặng Đức An (ch.b), Đặng Thanh Tịnh, Đặng Thanh Toán, Lại Bích Ngọc
Thông tin nhan đề:Những mẩu chuyện Lịch sử Thế giới. Tập 2
Nhà xuất bản:Giáo dục Việt Nam
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:303tr.
Năm xuất bản:2012

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)