Phân tích tài chính doanh nghiệp và nghiệp vụ kiểm soát rủi ro - Hướng dẫn về tỷ lệ an toàn vốn trong hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Quang Minh

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Phân tích tài chính doanh nghiệp; nghiệp vụ kiểm soát rủi ro của ngân hàng tổ chức tín dụng; trích lập và sử dungjdwj phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng; giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; quy trình thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng, ngân hàng.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Quang Minh
Thông tin nhan đề:Phân tích tài chính doanh nghiệp và nghiệp vụ kiểm soát rủi ro - Hướng dẫn về tỷ lệ an toàn vốn trong hoạt động tín dụng, ngân hàng.
Nhà xuất bản:Lao động
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:415tr.
Năm xuất bản:2015

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)