Power electronics and motor drives

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Wilamowski, Bogdan M., David Irwin, J.

Nhà xuất bản: CRC Press

Năm xuất bản: 2011

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Semiconductor devices; electrical machines; conversion; motor drives; power electronic applications; power systems

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Wilamowski, Bogdan M., David Irwin, J.
Thông tin nhan đề:Power electronics and motor drives
Nhà xuất bản:CRC Press
Loại hình:Ebook
Năm xuất bản:2011

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)