Measuring Emission of Agricultural Greenhouse Gases and Developing Mitigation Options using Nuclear and Related Techniques

Loại tài liệu: Tài liệu số - Tài nguyên giáo dục mở / Bộ sưu tập: Khoa học môi trường

Tác giả: Mohammad Zaman, Lee Heng, Christoph Müller

Nhà xuất bản: Springer Nature

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách truy cập mở này là kết quả của sự hợp tác giữa Bộ phận Quản lý đất và nước & Dinh dưỡng cây trồng, Ban Kỹ thuật hạt nhân trong thực phẩm và nông nghiệp của FAO/IAEA, Khoa Khoa học và ứng dụng hạt nhân, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Vienna , Áo và đơn vị nghiên cứu DASIM của Quỹ Khoa học Đức (Khử nitơ trong đất nông nghiệp: Điều khiển tích hợp và mô hình hóa ở nhiều quy mô khác nhau) và các viện nghiên cứu khác. Nó trình bày các giao thức, phương pháp và quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) để đo lượng khí nhà kính từ các hệ sinh thái nông nghiệp và động vật khác nhau bằng cách sử dụng các kỹ thuật đồng vị và liên quan cũng có thể được sử dụng để xác nhận các biện pháp thực hành nông nghiệp thông minh với khí hậu nhằm giảm thiểu khí nhà kính. Tài liệu nổi bật này rất hữu ích cho những người mới bắt đầu trong lĩnh vực muốn có cái nhìn tổng quan về các phương pháp hiện tại cũng như dành cho các chuyên gia cần mô tả thực tế về các phương pháp nói trên. Cuốn sách được viết dưới dạng chuyên khảo và bao gồm tám chương.

Abstract:

This open access book is an outcome of the collaboration between the Soil and Water Management & Crop Nutrition Section, Joint FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture, Department of Nuclear Sciences and Applications, International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna, Austria, and the German Science Foundation research unit DASIM (Denitrification in Agricultural Soils: Integrated control and Modelling at various scales) and other institutes. It presents protocols, methodologies and standard operating procedures (SOPs) for measuring GHGs from different agroecosystems and animals using isotopic and related techniques that can also be used to validate climate-smart agricultural practices to mitigate GHGs. The material featured is useful for beginners in the field wanting an overview of the current methodologies, but also for experts who need hands-on descriptions of said methodologies. The book is written in form of a monograph and consists of eight chapters.

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Mohammad Zaman, Lee Heng, Christoph Müller
Thông tin nhan đề:Measuring Emission of Agricultural Greenhouse Gases and Developing Mitigation Options using Nuclear and Related Techniques
Nhà xuất bản:Springer Nature
Loại hình:Tài nguyên giáo dục mở / Bộ sưu tập: Khoa học môi trường
Bản quyền:https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Nguồn gốc:https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/63635
Mô tả vật lý:337p.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)