Bank management & financial services / Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins Rose, Peter S  

Bank management & financial services / Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Rose, Peter S

Nhà xuất bản: McGraw-Hill/Irwin

Năm xuất bản: 2008

Mã ngôn ngữ:vie
Chỉ số phân loại:332.1068
Tác giả:Rose, Peter S
Thông tin nhan đề:Bank management & financial services / Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins
Xuẩt bản,phát hành:Boston... McGraw-Hill/Irwin, 2008
Mô tả vật lý:722tr.
Từ khóa:Mỹ. Ngân hàng. Quản lý. Tài chính
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA